generel sportovního areálu s víceúčelovou halou pro lední hokej včetně tréninkové haly, rekonstrukcí stávajícího fotbalového stadionu, parkovacími domy a plochami pro komerční výstavbu

 

 

SPORTOVNÍ AREÁL MLADÁ BOLESLAV

umístnění:

generel, studie:

Mladá Boleslav, sport. areál ul. U stadionu

2017

generel sportovního areálu a fotbalového stadionu Mladá Boleslav | ateliér Šuráň

ZÁMĚR

 • ověřovací studií posoudit možnost umístění víceúčelové haly pro lední hokej v Mladé Boleslavi do území určeného pro sport a rekreaci v Mladé Boleslavi.
 • navrhnout cílové uspořádání celého území pro sport a rekreaci s programem
 • modernizovat fotbalový stadion pro ligová a pohárová utkání s příslušenstvím (tréninkové plochy a šatnové zázemí), doplnit severní tribunu
 • umístit víceúčelovou hala pro ligová utkání ledního hokeje s kapacitou 5 000 diváků s příslušenstvím (tréninková ledová plocha a šatnové zázemí)
 • zachovat lehkoatletický stadion s diváckým prostorem a příslušenstvím
 • řešení dopravy v klidu, parkovací místa pro návštěvníky mistrovských utkání
 • návrh možných rozvojových doplňkových ploch s komerční náplní

 

POŽADOVANÉ ŘEŠENÍ

 • návrh urbanistického, provozního a vztahového generelu záměru celého území pro sort a rekreaci
 • vytvoření plošných a objemových kompozic návrhu
 • návrh způsobu řešení dopravy v klidu

VÝCHOZÍ PODMÍNKY

Stávající stav

Rozsáhlé území pro sport a rekreaci v Mladé Boleslavi má rozlohu cca 300*400 metrů a zabírá plochu cca 12 hektarů. V centrální části území se nachází historický rozsáhlý centrální stadion z roku 1968. Oválná konfigurace o rozměrech cca 200*135m je lemována sypaným valem přírodní tribuny, horní pochozí část je cca 4m nad hrací plochou. Tato v dnešní době značně nepopulární figura centrálního fotbalového stadionu, pro velkou vzdálenost diváků od hrací plochy, není používána pro mistrovské zápasy, ale slouží jako 105*68 m tréninkové hřiště.

Na přístupové horní hraně oválného ochozu je zřízena in-line dráha. Orientace podélné osy centrálního stadionu je odkloněna cca 30 stupňů východně od severu Mistrovská utkání domácího týmu se odehrávají na hřišti s vyhříváním a umělým osvětlením o rozměrech 105*68 m. Toto hřiště bylo vybudováno na pozici tréninkového hřiště z hlediska původního historického generelu, v severovýchodním rohu území, v roce 2002 byla provedena adaptace a rekonstrukce tohoto hřiště na hlavní hrací plochu. Stadion má východní a západní sypanou zastřešenou tribunu. Jižní tribuna je vybudována včetně vnitřních podtribunových prostor s VIP a press prostory, je rovněž zastřešená. Severní tribunu dnešní mistrovské hřiště nemá, hřiště se nachází v těsné blízkosti vlastnické hranice a pokusy o odkup pozemku na výstavbu severní tribuny dosud nebyly úspěšné.

kapacita mistrovského fotbalového stadionu 5 000 diváků

prům. návštěva v sezoně 2012/13 2 927 div./zápas prům. obsazenost 59%
prům.  návštěva v sezoně 2013/14 3 691 div./zápas prům. obsazenost 74%
prům.  návštěva v sezoně 2014/15 3 098 div./zápas prům. obsazenost 62%

Východním směrem od historického centrálního stadionu, který slouží jako tréninkové hřiště se nachází další dvě tréninkové plochy 105*68m, z toho jedna s umělým povrchem 3. generace a umělým osvětlením, druhá tréninková plocha je travnatá. V jihovýchodním rohu území se nachází osmidráhový tartanový atletický ovál s vnitřní tréninkovou travnatou plochou 97*60 m. V severovýchodním rohu území je situována nafukovací hala s povrchem Japex 50*25 m pro sálový fotbal, volejbal, tenis atd. V jihovýchodním koutu území se nachází hala TJ Škoda auto.

V rámci uvedeného území pro sport a rekreaci jsou vybudována dvě parkoviště, jedno s kapacitou cca 120 míst na východní straně, při ulici Havlíčkově, druhé o kapacitě cca 160 míst na jižní straně u křižovatky ulice U Stadionu a Palackého. Počet parkovacích míst v rámci areálu, zejména v době konání mistrovského zápasu je naprosto nedostatečný. Poddimenzovaný počet parkovacích míst je řešen v době konání mistrovského zápasu parkováním v přilehlé síti ulic a na kapacitním parkovišti marketu Kaufland přes ulici U Stadionu, popsaný stav pro parkování návštěvníků fotbalových utkání není standardní a vyhovující.

ŘEŠENÍ

Na základě zkušeností s navrhováním multifunkčních hal pro lední hokej obdobné kapacity byly srovnatelně rozsáhlé půdorysné kompozice požadovaných programů vloženy do vybraného území pro získání základní představy o nárocích na zábor ploch. Byl vytvořen digitální prostorový model přilehlého městského okolí, do kterého byla vložena navržená hmota pro požadovaný záměr. Digitální model zobrazuje reálné velikosti umísťovaných hmot do území a základní principy řazení provozního schématu. Zvolené výškové usazení návrhu je předběžné, v době zpracování studie nebyly zpracovateli studie předány žádné podklady o trasách a niveletách dostupných inženýrských sítí v předmětném a okolním území.

Navržená poloha umístění multifunkční haly pro lední hokej umožňuje vybudovat v rámci její výstavby novou přiléhající tribunu pro stávající sousedící fotbalové hřiště. Na horním ukončení tribuny, v podstatě v útrobách víceúčelové haly pro lední hokej jsou situovány, klubové prostory, VIP boxy a prostory média. Gastroprovoz pro VIP prostory je možné vybudovat takovým způsobem, aby mohl poskytovat servis pro hokejové i fotbalové prostory. Obdobně VIP parkoviště, sociální zařízení, press prostory, některé technologické vybavení lze v této konfiguraci s úspěchem provozovat a používat buď pro akce ve víceúčelové hale, nebo pro fotbalová utkání. Při nastíněné konfiguraci sdruženého synchronního užívání dojde k úspoře pořizovacích i provozních nákladů, vetší efektivitě provozu a menším prostojům vybudovaného zařízení.

Uvedená nová poloha víceúčelové haly, znamená, že v 1. etapě není posazena víceúčelová hala souose na stávající polohu mistrovského fotbalového hřiště, ale na osu, do které bude hřiště posunuto ve 2. etapě. V rámci 1. etapy je možné ponechat stávající fotbalové hřiště v provozu, včetně jižní a východní tribuny. Ve 2. etapě bude stávající jižní tribuna rozebrána a vybudována nová, divácká, bez VIP prostor. Bude vybudována nová severní tribuna. Východní tribuna bude na severním konci zkrácena a prodloužena jižním směrem. Doporučujeme znovu vybudovat jižní tribunu nižší, cca o stejném počtu jako stávající východní tribuna a nově navržená severní tribuna. Vzniká ucelená symetrická konfigurace s velkou západní tribunou s klubovými sedadly, s VIP boxy atd. a třemi menšími tribunami.

Zásadní charakteristika navrženého řešení:

 • je zevrubně pojednána a řešena celá plocha areálu pro sport a rekreaci
 • je navržena víceúčelová hala s příslušenstvím v poloze odsunuté o 12m od severní vlastnické hranice směrem ke dovnitř areálu
 • je navrženo posunutí hrací plochy stávajícího mistrovského hřiště pro fotbal o 12m směrem dovnitř areálu, na uvolněné místo je navržena severní tribuna, vzniká uzavřená fotbalová aréna
 • je navržen venkovní amfiteátr, pro pořádání venkovních produkcí pod otevřeným nebem, pro veřejné bruslení za vhodných klimatických podmínek, který slouží zároveň jako rozptylová plocha pro návštěvníky koncertů na ploše víceúčelové haly
 • je navrženo přesunutí lehkoatletického stadionu
 • je navrženo řešení dopravy v klidu v parkovacích domech
 • jsou navrženy další doplňkové hmoty a přidaný program, umožňující komerční výstavbu, pomocí nichž dochází k urbanistickému dotvoření území

Tréninková hokejová hala bude mít vlastní recepci přístupnou přímo z podzemního parkoviště, kde budou parkovat rodiče žáků, hobby teamy a návštěvníci veřejného bruslení v tréninkové hale. Z recepce tréninkové haly jsou přístupné žákovské a dorostenecké šatny hokejového i fotbalového mužstva. Z recepce tréninkové haly je přístupná restaurace o podlaží výše, ze které budou moci rodiče sledovat trénink dětí. Restaurace bude přístupná rovněž pro běžné návštěvníky veřejně přístupného ochozu.

Parkovací dům u G1, při ulici U Stadiónu, má výstupy pro návštěvníky víceúčelové haly na úroveň nástupního ochozu, tj. vstupu do víceúčelové haly, z parkovacího domu se dá rovněž přímo vstupovat do recepce tréninkové haly, do šaten žáků a hobby teamů atd. Parkovací dům G2 může sloužit jako P+R parkoviště.

Na úrovni ledové plochy je navrženo parkování hráčů domácího mužstva, autobusu hostů, VIP, zásobování gastro, odpadky, sanitka, hasiči, příjezd zásobovacích vozů. Vjezd to tohoto prostoru, je navržen z ulice Jiráskovy. Běžní diváci do víceúčelové haly na fotbalové tribuny nemají na tuto úroveň, do uvedených provozů přístup.

Touto ověřovací studií se předběžně prokazuje přibližná plošná a prostorová velikost záměru s požadovanou kapacitou v určeném území. Velikost je stanovená na základě elementárních ukazatelů, a vymezuje se prostor a možnosti pro řešení koncepce dopravy v klidu a bezpečnostního řešení, které je nutno zpracovat v řádné studii.

Možnost synchronizovaného užívání parkovacích domů, technologického a sociálního zázemí představuje výraznou hodnotu tohoto řešení. Podle předběžných výpočtů dopravy v klidu dle ČSN 736110 – doporučených základních ukazatelů výhledového počtu odstavných a parkovacích stání lze předpokládat, že potřebný počet parkovacích stání lze realizovat v navržených parkovacích domech. Předběžně stanovený počet potřebných parkovacích stání je zapotřebí dále ve studii upřesnit indexem dostupnosti, součinitelem redukce počtu stání, indexem charakteru území atd.

 

PARAMETRY NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ             1.ETAPA

 • víceúčelová hala pro lední hokej s kapacitou 5 000 diváků
 • tréninková hokejová hala, šatnové zázemí pro hokej i fotbal
 • řešení dopravní obslužnosti, doprava v klidu – cca 1 600 míst v parkovacích domech
 • zvýšení kapacity fotbalového stadionu novou západní tribunou na 7 500 diváků
 • přesun lehkoatletického stadionu na západní stranu areálu k ulici Havlíčkově

 

PARAMETRY NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ                2.ETAPA

 • fotbalový stadion s kapacitou 9 000 diváků
 • administrativní a komerční plochy o hrubé podlažní ploše 30 000 m2

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

 • kompaktní areál s komplexním programem a sdruženou infrastrukturou
 • synchronizované užívání velmi efektivně hospodaří s příslušenstvím ( doprava v klidu řešená v parkovacích domech, zázemí pro kluby i diváky, inženýrské sítě, dešťové vody atd., technologické soubory)
 • mistrovské hřiště pro fotbal s kapacitou 9 000 diváků a multifunkční hala s kapacitou 5 000 diváků pro hokej a halové sporty
 • tréninková ledová plocha s šatnovým zázemím pro hokej i pro fotbal, recepce, restaurace…
 • 2 tréninková fotbalová hřiště mužstva FK MB v docházkové vzdálenosti šaten A mužstva i žákovských šaten
 • společné zázemí pro VIP, média a klubové prostory pro víceúčelovou halu a fotbalový stadion na úrovni 2.np, na úrovni +9,0
 • společné gastro zázemí a provoz a sociální zařízení pro diváky víceúčelové haly a diváky fotbalového stadionu v 1.np na úrovni +5,0
 • společné prostory (sociálky, gastro) pro veřejnost v tréninkové hale (bruslení veřejnosti) a veřejnost na ploše multifunkční haly – oboje na úrovni +0,0
 • kompaktní figura soudomí multifunkční haly a nové západní tribuny fotbalového stadionu
 • napojení parkovacího domu na šatnové zázemí u tréninkové haly pro příjezd rodičů s dětmi a hobby teamů
 • pozice multifunkční haly v dostatečné vzdálenosti od vlastnické hranice s komfortními nástupními a rozptylovými plochami pro diváky víceúčelové haly i fotbalového stadionu
 • je vytvořeno vyhrazené parkoviště pro hráče, vedení klubů a VIP návštěvníky v počtu cca 160 míst ve výborné pozici s přímým přístupem do VIP prostor, sekce pro média, šaten pro domácí i hostující mužstva, účinkující
 • je vytvořena fotbalová aréna s kapacitou 9 000 diváků s tribunami ze všech stran, VIP a média prostory jsou na ideální pozici v západní tribuně

Litujeme, ale kopírování obsahu není na této stránce dovoleno.