Územní studie území pro sport za účelem nalezení pozice

VÍCEÚČELOVÁ HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY

Účelem studie generelu návrhu bylo prověřit vhodnou polohu a orientaci víceúčelové haly pro míčové sporty do zvolené lokality, přednostně na nově získaných pozemcích do vlastnictví Města Kroměříže.

klient:

umístnění:

kapacita:

herní plocha:

projekční práce:

Město KROMĚŘÍŽ

Hrubý rybík, Kroměříž

600 diváků

1 196 m2

územní studie a doporučení specifik haly pro míčové sporty

Zadání

  • V rámci určené lokality umístit víceúčelovou halu pro míčové sporty, v rozsahu v souladu s dotační výzvou vypsanou Českou sportovní agenturou
  • Zběžné zhodnocení urbanistická koncepce řešení
  • Dopravní infrastruktura
  • Vliv nově umístěného objektu do území na stávající objekty a provozy ve sportovním areálu
  • Možností dalšího rozvoje

Kontext

Rozsáhlé území pro sport a rekreaci na jihozápadním okraji Města Kroměříže o výměře cca 16 hektarů, určené původními urbanistickými koncepcemi ze 70tých let přibližně uliční sítí Kotojedská, Obvodová a slepou železniční tratí Kroměříž-Zdounky-Zborovice bylo na přelomu století předěleno na dvě části umístěním komerčních obchodních ploch při ulici U Rejdiště.

V menší severní části této sportovní lokality se nachází zimní stadion, venkovní antukové kurty pro tenis a odbíjenou a skatepark. V jižní části území pro sport, do které má být umístěna hala pro míčové sporty, se nachází fotbalový stadion s diváckou kapacitou cca 1800 diváků, ke kterému přiléhají 3 cvičná fotbalová hřiště, z toho jedno s umělým povrchem. Východně od fotbalového stadionu je situován plavecký bazén s vlastní rozvojovou plochou jižním směrem. Plochy v severní část území jsou využity relativně intenzivně, v jižní části je větší množství zbytkových ploch bez účelného užívání.

Celá severní část území pro sport, kolem zimního stadionu je řešena projektovou dokumentací „PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU KROMĚŘÍŽ“ do cílového rozvojového stavu, včetně dopravní a technické infrastruktury. Rozvojem sportovišť v jižní části se zabývalo několik dílčích studií, například dostavba jižní tribuny fotbalového stadionu, rekonstrukce a dostavba plaveckého stadionu, studie víceúčelové haly pro míčové sporty u plaveckého bazénu, ucelená provázaná studie celého jižního území pro sport zpracována není.

Problematika lokality sportovního území HRUBÝ RYBNÍK a zadaného programu se v uvedeném plánu rozvoje sportu protíná, viz citace z tohoto dokumentu:

klíčové oblasti a strategické cíle

  • strategický cíl č. 1 | realizace víceúčelové haly
  • strategický cíl č. 2 | rekonstrukce plaveckého bazénu
  • strategický cíl č .5 | koncepční řešení lokality v Obvodové ulici (území pro sport lokality Hrubý rybník)
  • strategický cíl č. 8 | rozvoj cyklostezek
  • strategický cíl č. 9 | rozvoj workoutových prvků

Víceúčelová hala pro míčové sporty

Nalezení polohy pro halu na míčové sporty je základním zadáním této ověřovací územní studie, v hrubých rysech byl definován nárok na půdorysný zábor halou. Národní sportovní agentura vypsala v dotační výzvě č. 14, z 7.12.2020 titul „Tréninková sportovní hala určená pro halové míčové sporty“ se závaznými standardy a parametry sportovišť, které přílohou č. 1 tohoto dokumentu. Z hlediska požadované divácké kapacity je možné cca 360 diváckých míst umístit na pevné tribuny a cca 240 diváků na teleskopickou tribunu. Doporučuji investorovi vybudování mírně větší sportovní plochy haly, rozměru 28 x 45 m (v porovnání s požadovaným minimálním rozměrem 24 x 44), která umožní hru házené i florbalu s vysunutou teleskopickou tribunou a zároveň 3 tréninková hřiště na basketbal napříč při zasunuté tribuně. Rovněž doporučuju umístění úrovně sportovní palubovky nad úroveň stoleté vody. V blízkosti haly doporučuji vytvoření venkovních hracích ploch pro míčové sporty a návrh šaten provést v konfiguraci, kdy je možné přes letní (špinavou) chodbu používat venkovní a přes zimní (čistou) chodbu vnitřní sportovní plochy. Venkovní sportovní plochy je možné sezónně uzavírat do
přetlakových hal. Dispoziční řešení nejsou blíže specifikovány a rozváděny.
Jak stanovuje i strategický cíl č. 5 z plánu rozvoje sportu MK do roku 2025 koncepční řešení lokality v Obvodové ulici, je potřeba stanovit generel celého území pro sport. Stanovit pouze vhodnou polohu pro víceúčelovou halu pro sport je sice možné, v kontextu nestabilizovaného
území to není zcela optimální, pro celkovou koncepční a provozní provázanost. V zadaném území pro sport se mimo jiné nachází zejména fotbalový stadion s příslušenstvím a budova plaveckého bazénu, jejich požadavky na další rozvoj se podstatně uplatní v dalším plánování rozvoje území.
Autor této územní studie je z části obeznámen s tématem uvedeným jako strategický cíl č. 2 z plánu rozvoje sportu MK do roku 2025 – rekonstrukce plaveckého bazénu a z části s tématem strategický cíl č. 5 z plánu rozvoje sportu MK do roku 2025 koncepční řešení lokality v Obvodové ulici (aktivita 5.2 rozšíření zázemí fotbalového stadionu). Tato územní studie může být pojata jako startovní článek aktivity 5.1 – Studie celé lokality v návaznosti na Hrubý rybník.

Plavecký bazén

Objekt plaveckého bazénu byl povolen k užívání v srpnu 1986 (stavební povolení z roku 1974). Některé provozní celky a dispoziční části, nikdy nebyly zprovozněny, například strojovna pro úpravu studniční vody. Vzhledem k tomu, že nebyly zrealizovány venkovní bazénu jižně od bazénu, se kterými se v původních zastavovacích plánech počítalo, nebyly v budově bazénu dokončeny šatnové a gastroprovozy pro návštěvníky venkovních vodních ploch. Město drží plochu jižně od plaveckého bazénu ve vlastnictví, je možné tímto žádoucím směrem plánovat rozvoj areálu plaveckého bazénu.
Část pozemků přiléhajících k budově plaveckého bazénu je ve vlastnictví společnosti Plavecké sporty Kroměříž, z.s., které podmiňují souhlasné stanovisko se zamýšlenou rekonstrukcí plaveckého bazénu naplněním vlastních požadavků o podobě rekonstrukce, je potřeba dojít k dohodě. Požadavky Plaveckých sportů na způsob provádění (rekonstrukce na etapy s odstávkou provozu bazénové haly na 6 měsíců maximálně) nejsou splnitelné a vedly zástupce města k úvahám o výstavbě nového bazénu, nebo o přístavbě ke stávajícímu bazénu. V rámci přístavby by byl realizován sportovní mělký plavecký bazén. Technologické zázemí bazénových provozů by byla s výhodou sdružená a společná. Tímto tématem byl autor této územní studie souběžně pověřen. Nejprve byla přístavba sportovního bazénu situována jižním směrem od stávajícího bazénu, tato varianta však s sebou nese komplikované dispoziční řešení. Výrazně plynulejší provozní vazby by nesla přístavba sportovního bazénu severně od bazénu směrem k ulici Obvodové, toto řešení je obsaženo ve všech variantách řešení. Toto řešení v podstatě splňuje vznesené požadavky Plaveckých sportů ve smyslu provozu bez odstávky delší než ½ roku, nejdříve by se přistavěla hala se sportovním bazénem, později by následovat rekonstrukce bazénové haly s tím, že sportovní bazén by zůstav v provozu. Přístavba sportovního bazénu ze severní strany řeší rovněž požadavky Plaveckých sportů na přístup diváků na tribunu v obuvi. Jižní strana plaveckého bazénu je ve zpracovaných variantách různým způsobem otevřená směrem k venkovním plochám, na kterých jsou umístěné venkovní vodní prvky přímo přístupné z bazénu.

Fotbalový stadion

Autor této studie je obeznámen s obecným požadavkem zástupců fotbalového klubu a uživatelů provozního zázemí fotbalového stadionu o potřebě rekonstrukce provozního zázemí. Dalším požadavkem uživatele je vytvoření VIP míst na tribuně, požadavek na vytvoření prostor s občerstvením pro trénující a jejich doprovod. Vytvoření VIP prostor pro sledování fotbalového utkání na střeše stávajícího šatnového zázemí, které leží v severojižní ose na východní straně hřiště se nedá doporučit, diváci by sledovali utkání proti slunci. Uživatel fotbalového areálu HC Hanácká Slavia Kroměříž má připravenou projektovou dokumentaci na výstavbu jižní tribuny s VIP boxy u hlavní hrací plochy, respektive mezi hlavním a tréninkovým hřištěm. Autor této studie doporučuje plochy za západní tribunou jako vhodné pro uvažované VIP prostory. Z hlediska zastavěnosti území jsou plochy pro sport v intravilánu měst vždy plochami s menším procentem zastavěnosti, část fotbalového areálu při ulici Kotojedské je v současné době bez jakékoliv výhledové náplně a budoucího užívání. Doporučuju cíleně plánovat rozvoj této oblasti v souladu se zájmy města a požadavků na fotbal. Dá se předpokládat, že se plochy západně od fotbalového stadionu stanou v budoucnu předmětem investorského zájmu, v toho se dá těžit a vycházet mu vstříc přípravou.

Stávající stav

V situaci stávajícího stavu je vyznačen obrys původně zamýšleného atletického oválu kolem hlavního fotbalového hřiště, u jižní strany je vyznačena pozice nové jižní tribuny s VIP prostory, kterou má zpracovanou provozovatel fotbalového areálu. U plaveckého bazénu jsou jižním a severním směrem vyznačeny možné polohy rozšíření o sportovní bazén. V obrysech je vyznačena poloha povolené haly pro míčové sporty a komunikace dle projektové dokumentace z roku 2010, na pozemcích, které aktuálně Město Kroměříž pořídilo do svého vlastnictví. Základním předpokladem Města je využití pozic stavebně povolených komunikací a pozice stavebně povolené haly pro vlastní potřeby, ve smyslu oprávněného předpokladu snadného administrativního postupu při získávání nových povolení na stavby, které se nebudou od uvedených odlišovat.
Autor této územní studie nespatřuje v původním návrhu dopravního řešení zásadní přínos, stávající inženýrské sítě jsou vedeny východním směrem od lomu u jižního konce šatní budovy u fotbalového hřiště v souladu s tímto návrhem dopravního řešení. Dopravní řešení obsluhy území je potřeba vytvořit koncepčně pro celé území, např. jeho zokruhování, nebo práce se statusem zklidněné komunikace. V případě návrhu jiného tvaru komunikace v dané poloze bude třeba dodatečných opatření, nebo přeložek stávajících inženýrských sítích, zejména na pozemku 1115/1.
Za stávajícího stavu vykazuje území deficit parkovacích míst, zejména divácká kapacita fotbalového stadionu není saturována, nedostatečná kapacita je však i u plaveckého bazénu, problematiku dopravy v klidu, je potřeba řešit komplexně pro celé území, stejně jako otázku propustnosti území pro pěší a cyklisty přes železniční trať dále směrem k Hrubému rybníku.

Varianta A1

Poloha nové víceúčelové haly pro míčové sporty je zvolena v severojižní orientaci s odsazením od obslužné komunikace. Poloha haly a k ní přiléhajících teras z jižní a západní strany je vhodná pro správnou orientaci přiléhajících venkovních hřišť, jejich dobrou návaznost na šatny v hale při zakrytí přetlakovou membránou. Podél hřiště s umělým povrchem je navržena tréninková sprinterská dráha. Dopravní řešení počítá s vytvořením parkovacích míst na parkovišti, mimo obslužnou komunikaci. Je navrženo pěší propojení k hale podél východní strany plaveckého bazénu, kolem navržených letních převlékacích šaten pro nové venkovní vodní plochy. Přístavba Sportovního bazénu je navržena severně od stávajícího bazénu. Sdružený vstup do bazénu je ze západní strany. Pro diváky na fotbalových tribunách je navrženo parkování na ploše mezi fotbalovým stadionem a ulicí Kotojedskou.

Varianta A2

Zadanou polohu s kosým uspořádáním komunikací a severojižní orientaci hřišť, na nabytý pozemek Městem Kroměříž, by vhodně esteticky obsadila oválná figura haly, která se nepřiklání k žádné z linií, ale působí a funguje solitérně. Předpokládaným doplňkem haly by byla pobytová terasa v severojižní osnově přiléhajících hřišť. Alternativně je navrženo i dopravní uspořádání s parkováním ze zklidněné komunikace s omezením rychlosti, toto řešení zvětšuje slunící plochu u venkovních vodních ploch a odsunuje vozidla v pohybu dále od pobytové slunící plochy.

Varianta A3

V této verzi je hala také umístěna na nově získaný pozemek Městem Kroměříží. Hala se nachází v těžišti území, je dobře okamžitě viditelná z odbočení z ulice U Rejdiště i z ulice Obvodové. Pobytové terasy kolem haly představují místo s výborným výhledem na okolní sportovní plochy. Urbanistická a kompoziční hodnota haly v této poloze je v tvorbě bariéry mezi plochami s dopravní obsluhou vozidly a volnými plochami pro sport a rekreaci, dopravní smyčka územím je kolem budovy, a ne za brankou hřiště. Tato varianta vytváří menší plochu slunící louky u plaveckého bazénu.

Varianta B

Tato varianta nevytváří slunící louku u plaveckého bazénu, ale slunící terasu s vodními plochami a vodními prvky, jako součástmi plaveckého bazénu. Pod terasou i pod halou pro míčové sporty je navrženo parkování, je navrženo krátké zokruhování dopravy vozidel podél východní strany plaveckého bazénu s vjezdem do podzemních garáží. Komunikace mezi bazénem a fotbalovým stadionem by byla zklidněná určená výhradně pro dopravní obsluhu. Terasa u haly je s výborným výhledem na přiléhající sportoviště a s dobrým spojením z šaten do nafukovací haly. Nezastavěné plochy v jižní části území pojmou velké venkovní sportovní plochy, v zákresu je například hřiště na softball.

Varianta C1

V této verzi je víceúčelová hala pro míčové sporty situována do prostoru mezi fotbalový stadion a ulici Obvodovou. Předpokládá se sdružená stavba nové severní tribuny fotbalového stadionu a víceúčelové haly pro míčové sporty. Hala v této pozici využívá s výhodou terénní konfiguraci, která mezi východní a západní stranou představuje cca 4 m, tj. celé podlaží. Úroveň palubovky je nad hladinou stoleté vody, hala je v této verzi C1 celoplošně podsklepená podzemním parkovištěm. Nástup sportovců do šaten je z východní strany, nástup diváků do haly je situován z opačné strany, z úrovně v patro vyšší. Diváci přicházejí krytým prostorem rovnou na tribunový ochoz a scházejí seshora do hlediště. Divácký nástup od ulice Obloukové ve variantách C je shodný pro diváky na fotbalový stadion i pro diváky do víceúčelové haly pro míčové sporty, pokladny, sociální zařízení, občerstvení by mohly být společné, nebo sdílené. Pod nově budovanou severní tribunou, kterou by šlo posunout více směrem k fotbalovému hřišti by mohlo vzniknout šatnové zázemí pro fotbal a sdílené regenerační zázemí i pro šatny náležející k hale pro míčové sporty. Pozice příslušenství haly, tj skladových prostor, klubovny atd je otázkou pro případnou řádnou studii v dané lokalitě. Zastřešení haly pro míčové sporty lze přetáhnou nad severní tribunu fotbalového stadionu a udělat ji krytou, stejně jako prostory diváckého nástupu na stadion a do haly.
Mezi stávající západní tribunu fotbalového stadionu a ulici Kotojedskou je navrženo parkování návštěvníků fotbalového utkání, nebo produkce ve v hale pro míčové sporty. Pro omezenou propustnost dopravního napojení uvedeného parkoviště na ulici Obvodou a křižovatky Kotojedská – je uvedené nové parkoviště doplněno výjezdem na Kotojedskou ulici na jižním konci parkoviště. Prostorové poměry dovolují umístění dvou podlaží parkovacích míst. Nad parkovacími místy je možno vytvořit administrativní plochy, VIP boxy, obchodní jednotky, pavlačové startovní atd. ve hmotě, která dotvoří městský ráz Kotojedské ulice z východní strany. Ze západní strany dvoupodlažních garáží je možné vybudovat klubovou část tribuny přímo napojenou na VIP prostory nad garážemi. Západní tribuna je vybudování VIP míst vhodná z hlediska přirozených světelných podmínek i z hlediska komfortního přístupu přímo z parteru Kotojedské ulice.
Šatnování venkovních sportovišť se předpokládá v jižní části stávajících fotbalových šaten, u plaveckého bazénu se v této variantě navrhuje slunící louka s venkovními vodními plochami a letními převlékacími šatnami.

Varianta C2

Varianta C2 se shoduje s C1 v pozici víceúčelové haly pro míčové sporty i způsobu využití prostoru mezi fotbalovým stadionem a ulicí Kotojedskou. Hala pro míčové sporty není v této variantě podsklepená parkovištěm a u bazénu není navržena slunící louka, ale venkovní terasa s vodními prvky přístupná přímo z bazénu. Parkoviště je navrženo pod terasou, kde by mohly být umístěné i šatny venkovních sportovišť. Na z části kryté vyvýšené terase by bylo sociální zařízení a občerstvení pro sportovce i kolemjdoucí s dobrým výhledem na sportoviště. Alternativní vjezd do garáží pod terasou lze uvažovat podobně jako ve variantě B, podél východní strany bazénu. Mezi železniční tratí a fotbalovými hřišti se uvolňuje značná plocha, kterou lze pojednat rozličnými způsoby.
Územní studie z března 2021 je doplněna o schématické řezy, které jsou umístěny do jednotlivých variant situací v měřítku 1/1000 a výstupy digitálního modelu jednotlivých variant, a vydána v dubnu 2021 jako rozšířená a doplněná verze.

Litujeme, ale kopírování obsahu není na této stránce dovoleno.