víceúčelová hala pro lední hokej a fotbalový stadion pro 20 000 diváků Mladá Boleslav

 

klient:

umístnění:

kapacita:

město Mladá Boleslav

Mladá Boleslav, Havlíčkova ulice

7 000 diváků zimní stadion, 20 000 diváků fotbalový stadion

stupeň PD:

ověřovací studie

STÁVAJÍCÍ STAV

Rozsáhlé území pro sport v Mladé Boleslavi má rozlohu cca 300*400 metrů a zabírá plochu cca 12 hektarů. V centrální části území se nachází historický rozsáhlý centrální stadion z roku 1968. Oválná konfigurace o rozměrech cca 200*135 m je lemována sypaným valem přírodní tribuny, horní pochozí část je cca 4 m nad hrací plochou.

Tato v dnešní době značně nepopulární kompozice centrálního fotbalového stadionu, pro velkou vzdálenost diváků od hrací plochy, není používána pro mistrovské zápasy, ale slouží jako 105*68 m tréninkové hřiště. Tato hrací plocha je podle zadání této ověřovací studie ponechána, jako rozvojová plocha pro budoucí velkokapacitní fotbalový stadion.

Na přístupové horní hraně oválného ochozu je zřízena in-line dráha. Orientace podélné osy centrálního stadionu je odkloněna cca 30 stupňů východně od severu.

Mistrovská utkání domácího týmu se odehrávají na původně tréninkovém hřišti v severovýchodním rohu vymezeného území na hřišti s umělým vyhříváním a osvětlením o rozměrech 105*68 m. V roce 2002 byla provedena adaptace a rekonstrukce tohoto hřiště na hlavní hrací plochu.

ZADÁNÍ

• prověřit prostorové možnosti umístění víceúčelové haly pro lední hokej s tréninkovou do západní části sportovního areálu při ulici Havlíčkově
• návrh urbanistického, provozního a vztahového generelu záměru
• vytvoření plošných a objemových kompozic návrhu
• předmětná plocha pro umístění víceúčelové haly je dána vlastnickými hranicemi, na ploše stávajících cvičných fotbalových hřišť a sportovní haly u Havlíčkovy ulice, plocha stávajícího centrálního stadionu zůstane návrhem víceúčelové haly pro lední hokej nedotčena.

ŘEŠENÍ:

Na základě zkušeností s navrhováním multifunkčních hal pro lední hokej obdobné kapacity byly srovnatelně rozsáhlé půdorysné kompozice podlaží vloženy do vybraného území pro získání základní představy o nárocích na zábor ploch. Byl vytvořen digitální prostorový model přilehlého městského okolí, do kterého byla vložena navržená hmota pro požadovaný záměr. Digitální model zobrazuje základní představy o velikosti umísťovaných hmot do území a základní principy řazení provozního schématu. Provozní a vztahový generel je navržen tak, aby mohla být v budoucnosti realizována (na území přilehlého stávajícího centrálního stadionu) výstavba nového velkokapacitního fotbalového stadionu.

 

NÁVRH

Nástupní plocha do tribunových přístupů (gate) víceúčelové haly je stanovena na úroveň +1,2 až +1,5 m nad úrovní Havlíčkovy ulice, na tuto niveletu je srovnáno do jedné úrovně veškeré nově řešené prostranství kolem víceúčelové haly i tréninkové haly. Ledové plochy tréninkové i víceúčelové haly jsou na úrovní -5,2 m proti nástupní ploše, tj. cca 4,0 – 3,7 m pod úrovní ulice. Uvedené úrovně jsou předběžným návrhem, autorovi studie nebyly sděleny žádné informace o trasách a niveletách dostupných inženýrských sítí v předmětném a okolním území. V případě návrhu ledové plochy na cca stávající niveletě rostlého terénu by bylo nutné halu vybavit doplnit o rozsáhlé nástupní schodiště na vstupní ochoz do arény a dalšími četnými únikovými schodišti z tohoto ochozu. Tato varianta by značně omezovala průchodnost území směrem k fotbalovému stadionu, výsledné estetika uspořádání území a kvality meziobjektového volného prostoru pro návštěvníky a celkové provozní schéma by byly značně nižší.

Na úrovni ledové plochy je navrženo parkování hráčů domácího mužstva, autobusu hostů, VIP, zásobování gastro, odpadky, sanitka, hasiči, příjezd zásobovacích vozů. Běžní diváci do haly na tribunu nemají na tuto úroveň přístup. V desce na úrovni vstupů na ochoz a na tribuny jsou otvory pro přisvětlení prostor v úrovni ledové plochy, kudy vchází do haly hosté, VIP diváci, komentátoři atd. přes centrální recepci na úrovni ledové plochy. Příjezd na úroveň ledové plochy je navržen z ulice Jana Palacha, kolem nového parkovacího domu. Kapacita VIP parkoviště v podzemí na úrovni ledové plochy je cca 100 míst. V případě odsouhlasení této koncepce lze doporučit vybudování dvoupodlažního parkoviště pro VIP, tj. na počet cca 200 míst.

Přístup diváků na plochu pro případ pořádání koncertů je navržen vlastní přístupovým prostorem od ulice Havlíčkovy.

Tréninková hala bude mít vlastní recepci přístupnou přímo z podzemního parkoviště, kde budou parkovat rodiče žáků, hobby teamy a návštěvníci veřejného bruslení v tréninkové hale. Z recepce tréninkové haly je přístupná restaurace o podlaží výše, ze které budou moci rodiče sledovat trénink dětí. Restaurace bude přístupná rovněž pro běžné návštěvníky přímo z ulice.

Přilehlý parkovací dům má výstupy pro návštěvníky víceúčelové haly na úroveň nástupního ochozu, tj. vstupu do víceúčelové haly, z parkovacího domu se dá rovněž přímo vstupovat do recepce tréninkové haly, na veřejné bruslení, do šaten atd.

Technologické zařízení, strojovna chlazení, hlavní zdroj tepla, záložní zdroj atd. jsou v návrhu umístěny k východní stěně tréninkové haly.

Na křižovatce ulic Havlíčkova a Jana Palacha je navržen parkovací dům dvou podzemních a 4 nadzemních podlažích. Celková kapacita parkovacího domu může být 600-800 vozidel. Z prostorově kompozičních hledisek je půdorysný rozsah nadzemních podlaží uzpůsoben vytvořené zastavovací linii , tj. parkovací dům ustupuje od Havlíčkovi ulice, a drží souvislou linii zastavovací čáry budovami podél Havlíčkovi ulice. Podzemní podlaží parkovacího domu jsou uvažovány půdorysně rozlehlejší než nadzemní podlaží.

 

ZÁVĚR

K návrhu bylo přistoupeno tak, aby součástí návrhu řešení umístění víceúčelové haly pro lední hokej bylo takové uspořádání provozního generelu, které je uzpůsobeno pro budoucí výstavbu velkokapacitního fotbalového stadionu v centrální části území ve 2. etapě. Dispoziční schéma může být v cílovém stavu – tj. verse  2. etapa koncepčně provázané, důležitá technologická a provozní centra mohou být s výhodou v koexistenci. Zázemí víceúčelové haly, tj prostory pro hráče, VIP, zásobování mohou být s výhodou propojené a společné, zázemí je ve versi 2.etapa navrženo jako průjezné až k ulici U stadionu.

Podle předběžných výpočtů dopravy v klidu dle ČSN 736110 – doporučených základních ukazatelů výhledového počtu odstavných a parkovacích stání lze předpokládat, že potřebný počet parkovacích stání lze realizovat v parkovacím domu č.1. Předběžně stanovený počet potřebných parkovacích stání je zapotřebí dále ve studii upřesnit indexem dostupnosti, součinitelem redukce počtu stání, indexem charakteru území atd. Pro cílový stav jsou ve versi 2.etapa navrženy další parkovací domy u ulice U Stadionu.

Touto ověřovací studií se předběžně prokazuje přibližná plošná a prostorová velikost záměru s požadovanou kapacitou v určeném území. Velikost je stanovená na základě elementárních ukazatelů, a vymezuje se prostor a možnosti pro řešení koncepce dopravy v klidu a bezpečnostního řešení, které je nutno zpracovat v řádné studii.

Provozní a technologický generel víceúčelové haly je uzpůsoben na možný cílový stav, tj. provozní schéma předpokládá další etapu rozvoje areálu výstavbou nového velkokapacitního fotbalového stadionu v centrální pozici.
BILANČNÍ SHRNUTÍ ZÁMĚRU VARIANTA HAVLÍČKOVA ULICE

přednosti
• zachování stávajícího centrálního stadionu pro budoucí rozvojové koncepce
• struktura uspořádání dopravní obslužnosti a dispozičních vazeb umožňuje a předpokládá budoucí výstavbu fotbalového stadionu
• vytvoření sdruženého centrálního prostoru pro VIP, hráče, média atd. pro víceúčelovou halu i pro budoucí fotbalový stadion
• centrální pozice fotbalového stadionu s dobrou orientací, dobrými nástupními a rozptylovými plochami, které umožní výstavbu fotbalového stadionu o vysoké kapacitě (v této ověřovací studii cca 20 000 diváků)

Litujeme, ale kopírování obsahu není na této stránce dovoleno.